Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

xx

Quintscherova tabulka pro přepis volání:

 

A

 

 

E

 

 

 

B

 

 

T

 

 

 

H

 

 

CH

 

 

 

M

 

 

D

 

 

 

S, SCH

 

 

L, LH

 

 

 

E

 

 

A

 

 

 

C

 

 

Z

 

 

 

CH

 

 

ZH

 

 

 

N

 

 

S

 

 

 

T

 

 

R

 

 

 

I, Y

 

 

U, ne

 

 

 

D

 

 

V

 

 

 

J

 

 

 

P

 

 

W

 

 

 

V

 

 

F

 

 

 

O

 

 

I

 

 

 

F

 

 

P

 

 

 

K

 

 

TZ

 

 

 

Q

 

 

 

W

 

 

G

 

 

 

U

 

 

O

 

 

 

G

 

 

N

 

 

 

L

 

 

M

 

 

 

R

 

 

B

 

 

 

Z

 

 

K

 

 

 

 

 ............................................................................

PAN RITUAL FOR LARGE GROUP
                         BY KATLYN

          VERSES FROM DION FORTUNE AND CROWLEY

                         THE RITE
                          OF PAN

                  1991 - FRIDAY NIGHT

(LISTEN FOR THE DRUM PROCESSION AFTER DARK)

ancient ways- KATLYN

"PAN IS ALL, ALL IS PAN,
COME, OH GOAT GOD, COME AGAIN!
IO PAN!"
EVOE, HO! IACCHE! HAIL, O HAIL!

- PLEASE BRING CHALICE OR WINE CUP,
- AN OFFERRING TO PAN,
- OBJECTS TO BE CHARGED UPON THE ALTAR
- DRUMS, RATTLES, MASKS
- PLEASE WEAR LOOSE GARB
SUITED FOR THE WILD DANCE

All participants gather in another area and join in a procession lead by a
torch bearer and drummers  to meet at the site. The participants should all
bring Wands and offerings to Pan*. When all are settled around the altar,
The drumming quiets .... A pan pipe is heard playing in the distance

-GREETINGS-


PRIEST:
 Welcome to the Rite of Pan!
 Let us open our hearts to the Wild -
 Bring thy offerings and objects to be charged with
 energy of  life to the altar of the Goat Foot God.
 We call to the wild wood, we call to Earth,
 We call to Pan to bless us with his presense!
(DRUMS BEGIN TO PLAY SOFTLY AS THEY BRING FORWARD OFFERINGS)
 

OPENING  INVOCATION  ROUND (CUE FROM PRIESTESS)

NORTH - RETURN TO EARTH O GREAT GOD PAN!
 COME AT OUR CALL - SHOW THYSELF TO MAN-

EAST - OPEN THE DOOR THAT HATH NO KEY
 THE DOOR OF DREAMS, WE CALL TO THEE-

SOUTH - SHEPARD OF GOATS ON THE WILD HILLS WAY
 LEAD THY FLOCK FROM DARKNESS TO DAY-

WEST - PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 COME, OH GOAT GOD, COME AGAIN!

PRIEST RECITES "HYMN TO PAN" PRIESTESS DANCES

SECOND INVOCATION ROUND- (CUE FROM PRIESTESS)
 
NORTH -  HARKEN NOW, FOR THE VEIL IS RENT
 SENSE PAN'S PRESENSE, CATCH HIS SCENT-

EAST -  PAN APROACHES, PAN IS NIGH
  WITH CLOVEN HOOF AND GLEAMING EYE

SOUTH - EACH BREATH HE FILLS WITH LUST AND LIFE
  CARRIED AWAY FROM WORRY AND STRIFE

WEST -  LISTEN NOW AND HEAR HIM PRANCE
  HE WELCOMES US TO JOIN THE DANCE!


PRIESTESS-
 "LORD OF THE WILD, LORD OF EARTH
  DANCING HOOFS BRING JOY AND MIRTH
  GOAT FOOT GOD COME PLAY THY TUNE
 LORD OF THE MOUNTAIN, LOVE OF THE MOON
 
 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 COME, OH GOAT GOD, COME AGAIN!
 
 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 COME, OH GOAT GOD, COME AGAIN!

 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 COME, OH GOAT GOD, COME AGAIN!
 EVOE!, IO PAN! IO PAN! IO PAN!
 (ALL JOIN IN)

"OPEN THINE HEARTS AND YE SHALL SEE THE PRIEST OF PAN-"

 PAN ENTERS WITH SATYRS AND NYMPHS AND SHOUTS:
"WHO DRINKS WITH ME?"
 ALL SHOUT:
"WE DRINK WITH THEE!"

-PAN APPROACHES PREISTESS,
"WHO DRINKS WITH ME?,
"WE DRINK WITH THEE!"

-PAN THEN APPROACHES THE CENTER
 THE QUARTERS RESPOND, "WE DRINK WITH THEE!"

SATYRS AND MAENADS ENTER DANCING AND "FOLLICKING" IN A LUSTY MANNER,

SATYRS
CASTING ROSE PETALS AND PERFUMES UPON THE CROWD- MAENADS BEARING

CHALICES OF
MEAD TO SHARE WITH ALL- THEY ENCOURAGE ALL TO DANCE AROUND THE FIRE -
DRUMMING AND MUSIC BUILD!
     IO PAN!!!

 

TO CLOSE (IF REQUIRED)

PRIEST AND PRIESTESS SIGNAL THE BACCANTAE TO GATHER AROUND THE ALTAR,

ALL
SPRAWL TOGETHER IN JOYOUS EXHAUSTION-

PRIEST:

 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 WE THANK THEE GOAT GOD, COME AGAIN!
 
 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 WE THANK THEE GOAT GOD, COME AGAIN!

 PAN IS ALL AND ALL IS PAN.
 STAY WITHIN THE HEARTS OF MAN!

PAN RETREATS BACK INTO THE WOOD, AND GIVES HIS BLESSING...MAENADS AND

SATYRS
FOLLOW-

ALL SHOUT:  IO PAN!

-------------------------------------------

 PAN rituál pro velkou skupinu
                         BY Katlyn

          Poezie od DION Fortune a Crowley

                         SVĚCENÍ
                          OF PAN

                  1991 - FRIDAY NIGHT

(Poslouchejte DRUM průvod po setmění)

starověký ways- Katlyn

"Pan všechny, všichni IS PAN,
Pojď, OH GOAT GOD, přijít znovu!
IO PAN! "
EVOE, HO! IACCHE! Buď zdráv, O Sláva!

- Prosím přineste kalich nebo vína CUP,
- An zde můžou posouvat,
- Objekty, které se zapíší na oltáři
- Bicí, chrastítka, MASKY
- PROSÍM nosit volné hávu
Vhodný pro divoký tanec

Všichni účastníci shromáždí v jiné oblasti, a připojit se na průvod vedený
pochodeň na doručitele a bubeníků setkat na místě. Účastníci by měli všichni
přinést Hůlky a oběti Pan *. Když jsou všichni usadili kolem oltáře,
Bubnování ztišuje .... Pánev trubka je slyšen hrát ve vzdálenosti

-POSÍLÁM POZDRAV-


KNĚZ:
 Vítejte v ritu Pan!
 Pojďme otevřít své srdce do přírody -
 Přineste tvoji nabídky a objekty, které mají být obviněn
 životní energie k oltáři Kozího nohy Boha.
 Říkáme divokému lesa, voláme k Zemi,
 Říkáme, aby Pan nám požehnat svým presense!
(Bicí začne hrát SOFTLY protože přinášejí vpřed nabídkami)
 

OTEVŘENÍ Zaklínání ROUND (CUE FROM Kněžka)

SEVER - vrátit na Zemi O Velké Bůh PAN!
 Přijdou na naše volání - UKÁZAT abys činil člověkem

EAST - Otevřete dveře, kterýž by žádná klávesa
 DVEŘE snů WE Výzva k THEE-

SOUTH - SHEPARD koz na divoké HILLS CESTĚ
 LEAD stáda tvého od tmy ke Day-

WEST - PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Pojď, OH GOAT GOD, přijít znovu!

PRIEST recituje "Chvalozpěv na PAN" kněžka tance

DRUHÝ Zaklínání kulatým (CUE FROM Kněžka)
 
SEVER - Harken Nyní, závoj RENT
 SENSE PAN'S PRESENSE, popadnout SCENT-

EAST - PAN přístupech, PAN je blízko
  S spárkatá kopyto A zářící EYE

SOUTH - každým nadechnutím Naplnil chtíčem A život
  Odnesen z Worry a svárů

WEST - poslech A slyšet ho vyhazovat
  Vítá, abychom spojili své taneční!


KNĚŽKA-
 "LORD OF THE WILD, PÁN ZEMĚ
  DANCING kopyta BRING radosti a veselí
  KOZY FOOT BŮH Pojďte hrát tvoji TUNE
 LORD OF THE MOUNTAIN, LÁSKA Měsíce
 
 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Pojď, OH GOAT GOD, přijít znovu!
 
 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Pojď, OH GOAT GOD, přijít znovu!

 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Pojď, OH GOAT GOD, přijít znovu!
 EVOE !, IO PAN! IO PAN! IO PAN!
 (ALL JOIN IN)

"Otevři srdce a uzříte kněz PAN"

 PAN vstupuje s Satyrs A víly a křičí:
"Kdo pije se mnou?"
 ALL SHOUT:
"Pijeme s tebou!"

-PAN PŘÍSTUPY PREISTESS,
"Kdo pije se mnou ?,
"Pijeme s tebou!"

-PAN Potom najede centra
 Čtvrtletích odpovědět, "pijeme s tebou!"

Satyrs A Maenads ENTER tanec a "FOLLICKING" DO chtivé ZPŮSOBEM, satyrs
CASTING okvětní lístky růží a parfémy na CROWD- Maenads opatřených kalichů OF
MEAD sdílet s All podporují ALL k tanci kolem ohně -
Bubnování a MUSIC BUILD!
     IO PAN !!!

 

TO CLOSE (v případě potřeby)

Knězem a kněžka signalizovat BACCANTAE shromáždit kolem oltáře, ALL
Sprawl SPOLEČNĚ radostnou EXHAUSTION-

KNĚZ:

 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Děkujeme Ti GOAT GOD, přijít znovu!
 
 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 Děkujeme Ti GOAT GOD, přijít znovu!

 PAN JE VŠE, a vše je PAN.
 POBYT v srdcích MAN!

PAN ustupuje zpět do WOOD, a dává jeho požehnání ... Maenads A satyrs
NÁSLEDOVAT-

ALL SHOUT: IO PAN!

-------------------------------------------
----------------------------------------------

Invocation of Pan

I had been planning this one for a while!

Pan is often invoked to spice things up, when you need to be shaken, when you need to feel

free, but be warned he has a mischievous side too, as I soon found out!  Pan comes and turns

things on their head, gets you to do things you wouldn't normally do (often sexually)!

You can use various spoken and visual cues to create the Pan experience, I used Aleister

Crowleys Hymn To Pan, and also a clip that I found on YouTube.  Pan likes tangy aromas, wine

and spicy food with a kick to it (and also if you have some porn to watch while invoking the

horny beast, all the better)!

Below are some pictures I took before and during the ritual, though the camera was a bit shaky

during for obvious reasons.

Hymn To Pan (Aleister Crowley 1929)

Thrill with the lissome lust of the light,
O man! My man!
Come careering out of the night
Of Pan! Io Pan!
Io Pan! Io Pan! Come over the sea
From Sicily and from Arcady!
Roaming as Bacchus, with fauns and pards
And nymphs and satyrs for thy guards,
On a milk-white ass, come over the sea
To me, to me,
Come with Apollo in bridal dress
(Shepherdess and pythoness)
Come with Artemis, silken shod,
And wash thy white thigh, beautifal God,
In the moon of the woods, on the marble mount,
The dimpled dawn of the amber fount!
Dip the purple of passionate prayer
In the crimson shrine, the scarlet snare,
The soul that startles in eyes of blue
To watch thy wantonness weeping through
The tangled grove, the gnarled bole
Of the living tree that is spirit and soul
And body and brain - come over the sea,
(Io Pan! Io Pan!)
Devil or God, to me, to me,
My man! My man!
Come with trumpets sounding shrill
Over the hill!
Come with drums low muttering
From the spring!
Come with flute and come with pipe!
Am I not ripe?
I, who wait and writhe and wrestle
With air that hath no boughs to nestle
My body, weary of empty clasp,
Strong as a lion and sharp as an asp -
Come, O come!
I am numb
With the lonely lust of devildom.
Thrust the sword through the galling fetter,
All-devourer, all begetter;
Give me the sign of the Open Eye,
And the token erect of thorny thigh,
And the word of madness and mystery,
O Pan! Io Pan!
Io Pan! Io Pan Pan! Pan Pan! Pan,
I am a man:
Do as thou wilt, as a great god can,
O Pan! Io Pan!
Io Pan! Io Pan Pan! I am awake
In the grip of the snake.
The eagle slashes with beak and claw;
The Gods withdraw;
The great beasts come, Io Pan! I am borne
To death on the horn
Of the Unicorn.
I am Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan!
I am thy mate, I am thy man,
Goat of thy flock, I am gold, I am god,
Flesh to thy bone, flower to thy rod.
With hoofs of steel I race on the rocks
Through solstice stubborn to equinox.
I rave; and I rape and I rip and I rend
Everlasting, world without end,
Mannikin, maiden, maenad, man,
In the might of Pan.
Io Pan! Io Pan Pan! Pan! Io Pan!

-------------------------------------

Vzývání pánve
 Byl jsem v plánu tento jeden na chvíli!

 Pan je často použil okořenit věci do pořádku, když potřebujete být otřesena, když potřebujete,

neváhejte, ale pozor, on má zlomyslný stranu taky, jak jsem brzy zjistil!  Pan přijde a změní věci

na hlavě, dostane vás dělat věci, které by normálně dělat (často sexuálně)!

 Můžete použít různé mluvené a vizuálních podnětů k vytvoření zkušenosti Pan, jsem použil

Aleister Crowleys Chvalozpěv Chcete-li panorámovat, a také klip, který jsem našel na serveru

YouTube.  Pan rád kyselý vůně, víno a kořeněná jídla s kop k tomu (a také, pokud máte nějaké

porno sledovat, zatímco vyvolání nadržený zvíře, tím lépe)!

 Níže je několik fotografií, které jsem učinil před a během rituálu, i když kamera byla trochu

nejistá při zřejmých důvodů.

Chvalozpěv na Pan (Aleister Crowley 1929)

 Thrill s pružný chtíčem světla,
 Ó člověče!  Můj člověk!
 Přijďte careering z noci
 Of Pan!  Io Pan!
 Io Pan!  Io Pan!  Pojď nad mořem
 Ze Sicílie az Arcady!
 Roaming jako Bacchus, s fauns a pards
 A nymfy a satyrs pro stráže svých,
 Na mléčně bílý zadek, přijít nad mořem
 Pro mě, pro mě,
 Pojďte s Apollem v svatební šaty
 (Pastýřka a věštkyně)
 Pojďte s Artemis, hedvábné obutý,
 A umýt svého bílého stehna, beautifal Boha,
 V měsíci lesa, na mramoru hoře,
 Dolíčky úsvit jantarové prameni!
 Ponořte fialové vášnivé modlitby
 V rudém svatyni, šarlatový snare,
 Duše, která překvapí v očích modré
 Chcete-li sledovat tvůj wantonness pláč přes
 Ta složitá háj je sukovitý kmen
 Živého stromu, který je ducha, duši
 A tělo i mozek - přijít nad mořem,
 (Io Io Pan Pan!)
 Ďábel nebo Bůh, ke mně, ke mně,
 Můj člověk!  Můj člověk!
 Pojďte s trumpety znít pronikavým
 Přes kopec!
 Pojďte s bubny low mumláním
 Od jara!
 Pojďte s flétnou a přijít s trubkou!
 Nejsem zralé?
 Já, který jsem počkat a kroutit a zápasit
 Se vzduchem, kterýž nemá větve Nestlé
 Mé tělo, unavené prázdné spony,
 Silný jako lev a ostré jako ASP -
 Přijď, přijď!
 Jsem otupělý
 S osamělé chtíč devildom.
 Tah meč přes zadření Fetter,
 All-devourer, vše begetter;
 Dej mi znamení otevřené oči,
 A znamení vztyčené trnité stehna,
 I stalo se slovo šílenství a tajemství,
 O Pan!  Io Pan!
 Io Pan!  Io Pan Pan!  Pan Pan!  Pánev,
 Jsem muž:
 Dělej, jak ty chceš, jako velký bůh může,
 O Pan!  Io Pan!
 Io Pan!  Io Pan Pan!  jsem vzhůru
 V sevření hada.
 Orel lomítka se zobákem a drápy;
 Bohové odstoupit;
 Velké šelmy přijít, Io Pan!  Jsem borne
 Chcete-li smrt na roh
 Jednorožce.
 Jsem Pan!  Io Pan!  Io Pan Pan!  Pánev!
 Já jsem tvůj kamarád, já jsem tvůj muž,
 Kozí dobytka svého, já jsem zlato, Já jsem Bůh,
 Maso na tvé kosti, kytkou tvému ​​tyči.
 S Kopyty ocel I závod na skalách
 Prostřednictvím slunovratu tvrdohlavá rovnodennosti.
 I rave;  a já znásilnění a já ripovat a já odtrhnu
 Everlasting, svět bez konce,
 Mužík, rodné, Bakchantky, člověče,
 V silou Pan.
 Io Pan!  Io Pan Pan!  Pánev!  Io Pan!

-----

Jsem Pan! Io Pan! Io Pan Pan! Pan!
 Já jsem tvůj člověk, já jsem tvůj druh,
 kozel tvého stáda, jsem zlatý, jsem bůh,
 jsem maso tvých kostí, květ tvého stvolu,
 od jara k podzimu, nahoru dolu
 s kopyty z ocele po skalách ženu se vpřed.
 Uháním, běsním, przním a rvu svět,
 svět ohromný a neskonalý,
 skřítky, menády, muže, panny,
 mocí toho, jež zove se Pan.
 Io Pan! Io Pan Pan! Io Pan!

Josef Veselý: Magie, str. 505 (Vodnář 2001)

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Magie I. : 331-354
Magie pro pokročilé: 376-405

---------------------------------------
---------------------------------------------

TOPlist