Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Citáty‚ hesla‚ motta

 
 

Zde budeme uvádět některé citáty, hesla či výroky, které jsou zvláště inspirující pro naše hermetické nazírání a bádání. Tedy prozatím několik málo:

TRIA SUNT MIRABILIA: DEUS ET HOMO, MATER ET VIRGO, TRINUS ET UNUS.
[Tři jsou zázraky: Bůh a Člověk, Matka a Panna, Trojí a Jediný.] - z Tajných figur R+C

Chymickým badatelům Příroda, Rozum, Zkušenost & četba budiž vůdcem, holí, brýlemi a lampou !
(Atalanta fugiens, emblém 42)

A když jsem ty věci spatřil býti možnými, není mi již nic nepodobného k věření, jak v Božských, tak v přirozených věcech.
(R.Bacon)

Ferdinand, král Aragonský: „Hermeticus es, ut videris.“ (Zdá se, že jsi hermetik.)
Lodovico Lazarelli: „Christianus ego sum, o rex, et Hermeticum simul esse non pudet.“ (Jsem křesťan, ó králi, a nestydím se být zároveň hermetikem.)

Ex Deo nascimur, In Jesu morimur, Reviviscimus per Spiritum Sanctum.
(heslo bratří Růže & Kříže)

Učiň z ženy a muže jeden kruh, z něj ať povstane čtverec o stranách rovných průměru kruhu. Pak vytvoř trojúhelník, který se navrátí v dokonale okrouhlou sféru; tak se zrodí (filosofický) KÁMEN. Jestliže tento postup ihned nepochopíš, pak musíš poznat základy geometrie a budeš vědět vše.
(Atalanta fugiens, emblém 21)

"<Bůh Tvůrce> jako šperk božského těla seslal Člověka, smrtelného živého tvora jako šperk tvora nesmrtelného. <Tento> šperk získal ovšem oproti ostatním živým tvorům a oproti Kosmu navíc Řeč a Mysl. A tento Člověk se stal divákem božího díla, i užasl a poznal Stvořitele."
(Corpus hermeticum IV,2)

“Dvacet dva písmen Tóry připevnil mu na jazyk, zjeviv mu - Svatý budiž požehnán - jejich tajemství. Nechal je plouti ve vodě, páliti na ohni, šuměti ve vzduchu, zářiti na sedmi hvězdách a vejíti do dvanácti souhvězdí.”
(závěr knihy Sefer Jecira)

"Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."
(Bible - Izaiáš 45,7)

"6. Jakékoli divuplné dílo, které je konáno, ať již magické, kabalistické nebo jiného druhu, má nejprincipiálněji odkazovat k slavnému a požehnanému Bohu, jehož milosrdenství vylévá každodenně nadnebeské vody zázračných sil na kontemplující lidi dobré vůle.
9. Není vědy, která by nám více potvrzovala Kristovo božství, než magie a kabala.
13. Magické konání není nic jiného než snoubení se světem."

(Giovani Pico della Mirandola, z 900 tezí - Teze o magii)

"... jedni obsah mých výkladů nazvou pověrou a čarodějstvím, druzí pak bezbožností a rouháním, neboť se budou domnívali, že tyto síly jsou projevem mocí pekelných. ... Těmto však ihned odpovídám: „Ty tedy věříš, že tyto věci nabývají své síly a moci jen tehdy, když jsou zhotoveny pomocí Ďábla? Proč raději nevěříš, že Stvořitel přírody, na nebesích sídlící Bůh, mohl by tyto síly a tuto moc soustřediti do kovů, kořenů, bylin a kamenů? Byl by snad ďábel mocnější, důvtipnější, všemohoucnější a silnější než jediný, věčný, všemohoucí a milosrdný Bůh, který pro blaho člověka tyto věci stvořil a těmto silám rozkázal tryskati z kovů, rostlin, kamenů a z ostatních věcí, které žijí a kvetou na zemi a pod zemí, ve vzduchu a ve vodách? ... směle tvrdím, že kovy, kameny, kořeny, byliny a plodiny jsou nadány vlastní živoucí silou, kterou my ještě můžeme zvýšiti, připravíme-li neb zpracujeme-li je ve vhodné době, která jim dodává síly a působnosti, jak se každý může z mnohých dokladů přesvědčiti."
(PARACELSUS: z úvodu knihy ARCHIDOXA MAGICA)

TOPlist