Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vybrané modlitby

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. ·:· —]

 

 

Pater hémón ho en tois úranois,

hagiasthétó to onoma sú.

Elthetó hé basileia sú.

Genéthétó to theléma sú,

hós en úranó, kai epi tés gés.

Ton arton hémón ton epiúsion dos hémin sémeron.

Kai afes hémin ta ofeilémata hémón,

hós kai hémeis afiemen tois ofeiletais hémón.

Kai mé eisenénkéis hémas eis peirasmon,

Alla rhysai hémas apo tú ponérú.

[Hoti sú estin hé basileia kai hé dynamis kai hé doxa eis tús aiónas. Amén.]

 

+ + +

Mág (Eliphas Lévi)

Ó, Pane, zbav mne strachu z temnot pekelných!
Mou duši, prosím, osvoboď od larev záhrobních!
Do koutů jejich děsivých já vkročím bez váhání:
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Ó, noci, tobě poroučím, ať klenba tvá se třpytí!
Ty vyjdi, slunce, vyjdi jen! Ať luna čistě svítí!
Do koutů jejich děsivých já vkročím bez váhání:
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Tváře jejich i postav tvar tak cizí, strašné jsou.
Já tyto ďábly v anděly chci změnit mocí svou.
Ty běsy, jež jména nemají, oslovím bez váhání:
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Jak přízraky, mdlé fantomy je spatřím okem svým,
Nádheru jejich bývalou jen já jim vrátit smím;
Třeba až na sám pekla kraj se vrhnu bez váhání:
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

...

RITUELNÍ MODLITBA S.E.S.

"Sešli jsme se, abychom našli cestu k naplnění Duchem.
Prosme a bude nám dáno.

Věčná a svrchovaná Moci, Ty, jež jsi Otcem v Zákoně a Matkou v Přírodě,
naplň nás Duchem věčnosti pro svatou myšlenku návratu v Tebe.

--+++--

Cesta věčnosti vede časem a život přírody tají všechna kouzla božího tvoření.
Ona je branou, která se milostivě otevírá těm, kteří ji velebí.
Prosme a bude nám dáno.

Přírodo, Kniho, v níž o Tobě samé je psáno a v níž se učí čísti žáci Tvojí moudrosti,
naše oči hledí na Tebe, neboť od Tebe vše pochází,
Tobě patří a k Tobě se jednou navrátí.

Otevři milostivě svá tajemství,
abychom uskutečnili myšlenku synovství božího.

On jest, který jest, a jím stává se člověk ústy božími.
Prosme a bude nám dáno.

Věčný a svrchovaný Pane, Ty, jenž slibuješ, že kdykoli tři sejdou se ve jménu Tvém,
Ty přebýváš mezi nimi a žehnáš jim,
dej nám sílu, abychom na cestě vytrvali.

--+++--

[ VLOŽENÁ SOUKROMÁ MODLITBA LASENICOVA:
Pane, já skládám celé svoje já jako oběť do plamene Mlčení,
jímž Ty planeš v člověku.
Dej Pane, ať světlem oběti živa jest víra v Tebe jediného v člověku,
neboť trvalé vědomí Tvé svaté přítomnosti v ohnisku probuzené
soudnosti člověka je nevyčerpatelným pramenem Vědění, Síly a Krásy,
kterým Ty žehnáš Myšlenku, Slovo, Čin i Moudrost člověka.]

--+++--

Věčná a svrchovaná Moci, dárkyně všeho dobra a milosti,
Ty, jež slibuješ, že kdykoliv tři shromáždí se ve jménu Tvém,
Jsi uprostřed nich a žehnáš jim, sjednocujeme se v Tobě,
prosíme Tě o požehnání našemu úsilí,
abychom Tě shledávali ve všem,
abychom Ti sloužili, jak zasluhuje Tvá svatost,
a aby veškeré naše činy byly odrazem Tvé slávy.

Prosíme Tě, jehož nazýváme Velikým Stavitelem Universa,
buď vůdcem našich myslí a srdcem skrze Tvého syna stvořeného,
abychom mohli vstoupiti do slávy Tvé záře.

A až skončí naše pozemská pouť a naše zkoušky pominou,
prosíme, aby Tvoje Milost přijala nás ve svém svatém duchu,
na prahu chrámu Věčného míru.
Amen!"

--+++--

POZN.:
S.E.S. = Société égyptienne secréte (Egyptská tajná společnost) - vnější název řádu, který se esotemě nazýval "Hakasutech" = Město Sethovo. Pravděpodobně jediný řád, který navazoval přímo na staroegyptský hermetismus. Byl založen r. 1840 Muhammedem ben Neftherim v Káhiře. Uchazečům o členství ukládal velmi tvrdé zkoušky a nesměl mít víc než 84 členů (12 členů v každém ze sedmi stupňů zasvěcení). Řád měl centrum v Egyptě a filiální lóži v Londýně. Členem tohoto řádu byl významný český hermetik Petr Kohout (Pierre de Lasenic).

---+-+-+---

RITUÁL 9.10.2014

Zapálíme kousek šalvěje nebo pelyňku jako kuřidlo a obětinu. Tabris pozvedne magický meč nad hlavu.

• POSVĚCENÍ KRUHU (Tabris - podle J.Veselého)

"Svatý jsi, Pane Universa!
Svatý jsi, nesmírný a mocný!
Pane Světla a Temnoty!
Střež náš magický kruh
a nedovol žádnému zlému a nečistému duchu, aby do něj vnikl."

(Tabris kolem všech ve vzduchu udělá kruh magickým mečem)

• MODLITBA K BOHU (Tabris - podle J.Veselého; magický meč směřuje dolů k zemi):

"Tvá je, Bože, vláda a Ty jsi povýšen nade všechno.
Ty panuješ nade vším, v Tvé ruce je moc a síla.
Chválím jméno slávy Tvé.
Ty jsi, Bože, sám ten jediný.
Ty jsi učinil nebe, nebesa nebes i všechen zástup jejich,
zemi a vše, co na ní je, moře a vše, co v nich je.
Ty obživuješ je všecky a zástup nebes Tobě se klaní.
Tobě, jenž skýtáš světlo zemi a bydlícím na ní
a v milosrdenství a dobrotivosti své
obnovuješ každým dnem stálé dílo počátku.

Ty jsi mocný navěky, ó Pane!
Ty, jenž zachováváš živé v milosti,
oživuješ mrtvé v milosrdenství hojném,
podpíráš klesající, uzdravuješ nemocné,
uvolňuješ spoutané a splníš přípověď svou dřímajícím v prachu.
Kdo je jako Ty, Pane mocných činů,
a kdo se vyrovná Tobě, ó králi, jenž usmrcuješ a oživuješ
a dáváš vzejít spasení?

Otevři, ó Pane, rety mé, aby má ústa hlásala slávu Tvou.
Bože, jenž jsi řekl: "Beze mne nemůžete ničeho činiti,"
požehnej našemu dílu.
Tobě je zasvěcujeme.
Předcházej je svým vnuknutím a provázej je svou pomocí,
abychom je zdárně dokončili ke Tvojí cti a slávě.
Amen."

• VZÝVÁNÍ ASTRÁLNÍHO SVĚTLA (Tabris - podle J.Veselého; magický meč napůl pozdvižen):

"Ó, ty mocný fluidický hade, který ovíjíš Zemi!
Ty univerzální činiteli a plasmatický prostředníku,
jenž jsi tmelem tohoto světa.
Ty kniho zapečetěná, v níž jsou znamenány všechny naše skutky
a z níž se bude číst v den Posledního soudu!
Ty Azothe Mudrců, ty Akášo Indů, ty Velký Duchu Země!

Zapřísaháme tě ve všech třech tvých podobách:
holubice, havrana a hada;
jony, herebu a nachaše;
odu, obu a oru,
abys naplnil
 Dílo, které má naše Lóže u Zeleného Slunce zde v Jihlavě konat."

• PROKLAMACE (Tabris; magický meč pozdvižen nad hlavou):

"Zde, před našimi předchůdci, stojíme v pokoře i odhodlání k velkým činům magie.
Proklet budiž každý, kdo našemu Dílu uškodí.
Veleben každý, kdo je podpoří.
Staniž se tak!"

  (Tabris magickým mečem nade všemi ve vzduchu udělá veliký pentagon přičemž hláskuje):

" JOD - HE - ŠIN - WAW - HE "

Na závěr vylijeme trochu alkoholu na kámen jako obětinu místním duchům.
(Podle situace, lidí a času, můžeme také dát modlitbu na posílení egregora.)

 

...

 

 

 

 

 

 

ÚVOD:

Připravit oltář, zapálit kadidlo, rozžehnout voskovou svíci.
Dýku vztáhnout před sebe nahoru a říkat:
"Mocí posvěcené dýky
uzavírám a pečetím tento prostor před všemi nepříznivými vlivy."
(nebo: "...uzavírám tento prostor všem bytostem, které brání našemu Dílu.")
Prostor 3x obkroužit dýkou ve směru hodinových ručiček, poté ji sklonit a říct:
"Zvu všechny bytosti, které chtějí být našemu Dílu prospěšné."
Dýku položit na oltář a se vztaženýma rukama nahoru pronést tuto modlitbu:
"Pane, obdař nás Moudrostí a Porozuměním při Poznávání Tebe, sebe, Přírody a Vesmíru.
Nechť se nám hojně dostává
SÍLY (možno pozdvihnout hůlku),
PROSTORU (možno pozdvihnout dýku),
ČASU (možno pozdvihnout kalich)
a PROSTŘEDKŮ (možno pozdvihnout pantakl)
k našim činnostem v oblastech
ASTROLOGIE (položit na oltář horoskop na pergamenu),
ALCHYMIE (položit na oltář antimonit),
MAGIE (položit na oltář talisman či amulet),
KABALY (položit na oltář jad se symboly),
HERMETICKÉ FILOSOFIE (položit na oltář papyrus s egypt.hierogl.)
a vůbec v celém našem studiu i praxi."
(Zde možno vložit proklamaci:
"Stojíme zde v pokoře i odhodlání k velkým činům magie.
Proklet budiž každý, kdo našemu dílu uškodí.
Veleben každý, kdo mu prospěje!")
"Staniž se!"
(Také možno vložit devizu: "VĚDĚT – CHTÍT  – ODVÁŽIT SE – MLČET")
"Tímto otevírám Dílo Lóže u Zeleného Slunce."
Následuje Žalm 1.

----------------------

ZÁVĚR:

Při zhášení svíce zhášedlem říkat:
"Tímto končím dnešní Dílo Lóže u Zeleného Slunce.
Zháším světlo - světlo jediné - světlo hlavní symbolizující Světlo v nás.
Nechť toto světlo svítí nadále skrze nás a z nás!
Trojí je od Světla Dílo:
Dílo v naší mysli!
Dílo v našich slovech!
Dílo v našich skutcích!
Eiréné kai eleutheria hémas!
[Mír a svoboda (budiž) s námi (se všemi)!]"

TOPlist